من بیش از سی سال می شود استاد عطا محمد نور رامی شناسم و از همان زمان تاحال بین ما دوستی به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران راه کارگر خوش آمديد شهر سوال ـ اگر چند همسری برای زنان جایز بود بیشترین آسیب از این مساله به زنان وارد می روح اله شنبه اگر جمعیت چین به شکل یک صف از مقابل شما راه بروند این...